Embassy of Circular & Biobased Building

Type Embassy
Theme
Embassy of Circular & Biobased Building

Willen we een duurzame wereld bouwen, dan moeten we het hele systeem beschouwen. 

Dat is waar Possible Landscapes voor staat. In dit meerjarig programma onderzoekt Biobased Creations als creatief leider van de Embassy samen met stakeholders en kennispartners uit de wereld van bouw en landbouw, nieuwe perspectieven voor een duurzame leefomgeving. Via storytelling en verbeelding nemen we experts en breed publiek mee in dit onderzoek en het resultaat ervan. Zoals we dat ook in 2019 met The Growing Pavilion en in 2021 met The Exploded View hebben gedaan.

Possible Landscapes 

Possible Landscapes is een onderzoek naar een nieuwe groene, regeneratieve economie “van land tot pand” en hoe dit kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Want biobased bouwen biedt kansen op verschillende vlakken: het verbeteren van biodiversiteit en kwaliteit van bodem en water, nieuwe businessmodellen voor de boer, gezonder werk- en leefklimaat voor bewoner en bouwer en het tegengaan van grondstoffenschaarste. 

We onderzoeken hoe de keten – van grond tot gebouw, van gewas tot industrie en van ideaal tot financieel eerlijk waardesysteem – eruitziet.

Dit doen we langs twee programmalijnen die de komende jaren steeds op diverse plekken gepresenteerd worden, onder andere tijdens Dutch Design Week (DDW) maar ook op andere momenten en plekken. Zo veroorzaken we bewustwording en dialoog. We ontwikkelen mogelijke landschappen voor het buitengebied en in gebouwde omgeving. 

Possible Landscapes buitengebied 

We werken steeds lokaal en samen met stakeholders uit de hele keten zoals boeren, verwerkers, bouwers en bewoners, maar ook beleidsmakers, ontwerpers en ecologen. Door verbeelding en verhalen maken we de mogelijkheden tastbaar in maquette installaties. Deze verbeelding biedt aanknopingspunten voor het vervolg gesprek over mogelijke biobased ketens en bijpassende invullingen van het landschap.

Wat is er mogelijk in een vernat landschap? In mei 2023 hebben we de maquette installatie Possible Landscapes vernatting bij Natuurpoort De Peel geopend. Deze installatie laat scenario’s zien voor gebieden die moeten vernatten. Zoals een hoogveengebied waar verdroging een grote uitdaging vormt of beekdalen die moeten vernatten. De installatie geeft op verschillende schalen enkele mogelijkheden weer. Per schaal nemen we de bezoeker mee door de installatie. Deze maquette zal ook op DDW23 te zien zijn. 

Inmiddels zijn we gestart met een Possible Landscapes programma rondom droge zandgronden waarbij we een locatie in de achterhoek als concrete casus onderzoeken om tot schaalbare scenario’s te komen. Tijdens DDW23 presenteren we de stand van zaken van dit onderzoek.  

Possible Landscape Gebouwde omgeving

In 2024 start de Embassy met een nieuw programma: Possible Landscapes Gebouwde omgeving. Dit programma gaat over natuurinclusief en regeneratief bouwen; bouwen mét de natuur. Een manier van bouwen die verder gaat dan de schade van het bouwen te beperken en ecologische en sociale waarde toevoegt. Tijdens DDW23 organiseren we een aftrap bijeenkomst waar we de onderzoeksvragen voor de komende jaren delen. De conferentie vormt tevens de aftrap naar een brede coalitie van mensen die met elkaar gestalte willen geven aan natuurinclusief en regeneratief bouwen.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube