WDE Spotlight: STUDIO 1:1

In WDE Spotlight geven we het woord aan diverse ontwerpers uit de Embassies. Dit keer spreken we met Eveline Visser en Lucas Zoutendijk van STUDIO 1:1, onderdeel van de Embassy of Urban Mobility. Wat is hun achtergrond? Wat inspireert hen? Wat hopen ze met hun werk te bereiken? Je leest het in deze Q&A!

Type Actueel
Gepubliceerd op 8 september 2022
Onderdeel van Embassy of Mobility
Actueel
WDE Spotlight: STUDIO 1:1
Onderdeel van Embassy of Mobility

Kunnen jullie iets meer over jezelf, jullie achtergrond en jullie ontwerppraktijk vertellen?

Wij zijn Eveline Visser en Lucas Zoutendijk oprichters en ontwerpers van STUDIO 1:1. Wij zijn allebei afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven (DAE) in de richting Man and Public Space. Eveline Visser heeft ook de master Information Design aan de DAE afgerond. STUDIO 1:1 is een creatief multidisciplinair onderzoek- en ontwerpbureau dat zich richt op de openbare ruimte. Hierbij ligt de focus op sociale- ecologische- en ruimtelijke vraagstukken, wat resulteert in innovatieve projecten op het raakvlak van social design, (landschaps)architectuur en stedenbouw/gebiedsontwikkeling. Voor onze vernieuwende aanpak heeft STUDIO 1:1 o.a. The Green Architecture Competition gewonnen en is genomineerd geweest voor de Dutch Design Awards. Omdat we de link weten te leggen tussen enerzijds concept, creativiteit en ontwerp en anderzijds complexe vraagstukken, ambities en opgaven (zoals hittestress, wateroverlast, klimaatadaptatie) zijn we in het verleden geselecteerd als Research Associate voor het lectoraat Strategic Creativity van de Design Academy Eindhoven.

Jullie project Groen voor Blik is tijdens Dutch Design Week onderdeel van de Embassy of Urban Mobility. Wat kun je ons over dit project vertellen, hoe ziet het hele traject eruit en in welke fase bevindt het zich nu?

Het project Groen voor Blik zijn we vorig jaar gestart in opdracht van de Embassy of Urban Mobility en dus in samenwerking met een aantal partijen zoals de gemeente Eindhoven. Doel van het project is kort gezegd minder blik (auto’s) en meer groen, maar zo simpel is het vanzelfsprekend niet. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar referentieprojecten en processen, omdat er in verschillende steden al langer wordt gezocht naar manieren om straten, buurten en wijken leefbaarder te maken. Eén van de conclusies daaruit is dat het essentieel is om een proces te starten met communicatie met en betrokkenheid van bewoners. Anderzijds hebben we met een brede blik gekeken naar andere thema’s zoals hittestress, wateroverlast bij piekbuien, de stedelijke groenstructuur, rioleringsplannen van de gemeente, etc. Door deze aspecten mee te laten wegen in de argumentatie in welke straat, buurt of wijk je wat zou ‘moeten’ doen, ontstaat er een integrale benadering van de hele stad. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat in een bepaalde straat over drie jaar het riool vervangen moet worden, en dat er ook naar voren komt dat in dat gebied sprake is van wateroverlast en het toevallig in een zoekgebied ligt voor een stedelijk ecologische verbinding. Het ligt wat ons betreft dan voor de hand om met die gestapelde doelen en urgenties het gesprek te starten met een wijk, met de vraag hoe het nieuwe straatprofiel er wat hun betreft uit zou kunnen zien. Op dit moment zitten we in de fase dat we met de Embassy en de gemeente Eindhoven zoeken naar een geschikte locatie voor een pilot van het project.

Kun je uitleggen hoe jullie project zich verhoudt tot het verhaal van deze Embassy?

Belangrijk onderdeel van de Embassy is dat de mens centraal staat en dat mobiliteit een middel is en geen doel. Het project Groen voor Blik is een logisch onderdeel daarvan, omdat in dit project de leefbaarheid centraal staat. Hoe kunnen we komen tot leefbare straten, waar het groen is, niet te heet, rt geen wateroverlast is en onze kinderen veilig kunnen spelen? We onderzoeken daarbij of en hoe de auto (of andere vervoersmiddelen) onderdeel zijn van dit toekomstige straatbeeld. Moeten deze wel overal in elke straat staan, of zijn er betere indelingen van wijken denkbaar, waardoor straten leefbaarder worden?

Jullie zijn een ontwerpbureau dat werkt op het grensvlak van stad en natuur. Waarom hebben jullie ervoor gekozen je specifiek hierop te richten, en wat maakt jullie aanpak uniek?

Omdat het naar ons idee een interessante combinatie is, die soms schuurt. De ‘harde’ kant van de geplande stad, gebouwen, wegen, verkeer. En de ‘zachte’ organische kant van de natuur, alle planten en dieren in dit stedelijk gebied voorkomen. Beide werelden zijn interessant en vooral waar ze samenkomen levert het contrasten en tegenstrijdige belangen op. Daarbij is het ook van enorme urgentie dat het stedelijk gebied een gezonde leefomgeving is. Groen is hiervoor om verscheidende redenen een noodzakelijkheid. Het heeft een verkoeld effect, groen vangt regenwater bij (piek)buien op en het heeft een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid van mensen.

Wat voor ontwerp/project zouden jullie nog graag realiseren in de toekomst en waarom?

We zouden graag een ‘groen icoon’ ontwerpen. Een landmark waarmee het belang- en waarde van groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie op de kaart wordt gezet. Door verbeeldingskracht en vormgeving kunnen deze thema’s ervaarbaar en begrijpbaar worden voor een brede doelgroep. Een gemeente, woningbouwcorpatie of waterschap kan daarmee ook een eigen ambitie neerzetten.

Kun je een andere interessante ontwerper noemen die zich bezighoudt met hetzelfde thema, en waarom is zijn/haar werk zo sterk in jouw ogen?

Grafisch ontwerper Joost Grootens. En dan met name de sterke manier waarop hij een complexe hoeveelheid data op een overzichtelijke, begrijpbare en (grafisch) aantrekkelijke manier zichtbaar maakt. Binnen de projecten van STUDIO 1:1 steven we er ook altijd naar om bijvoorbeeld complexe data, ecologische kennis of technische klimaatadaptieve systemen op een heldere manier inzichtelijk te maken. Dit kan door grafisch ontwerp, maar ook door fysiek ontwerp in de openbare ruimte.

Hoe denk je dat je met jullie projecten impact kunt maken?

Impact maken is altijd wel ons streven en motivatie bij projecten. We ontwerpen altijd met scherp zicht op de doelstelling achter een vraag. De schaal en het type projecten dat we doen zijn vrij divers, maar in de ambitie zit de verbinding: een groene gezonde leefomgeving creëren. Tot die impact komen we bijvoorbeeld doordat we met een woningbouwcorpatie het ‘mutatieproces’ opnieuw ontwerpen, waardoor we op jaarbasis potentieel 2.500 tuinen van woningen vergroenen. Of doordat wij bij het project Groen voor Blik met nieuwe ideeën komen hoe de stad van parkeerplek-niveau tot straat, buurt, wijk en stadsschaal kan vergroenen. Het oppervlakte van alle parkeerplekken in Eindhoven bij elkaar opgeteld is 2.250.000 m2. Daar is dus veel impact te behalen!

Als je één persoon mocht kiezen om mee samen te werken (een wetenschapper, kunstenaar, filosoof, bioloog, ontwerper, politicus, wie dan ook), wie zou je kiezen en waarom?

Prof. dr. Louise Vet Is ecoloog en was twintig jaar directeur van het NIOO in Wageningen, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Louise Vet is vooral bekend als voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteit, een beweging waarin natuurorganisaties, boeren, burgers, kennisinstellingen, overheden en bedrijven intensief samenwerken aan het ombuigen van biodiversiteitsverlies naar herstel, om zo een systeemverandering te realiseren. Haar enthousiasme, motivatie en doorzetting zijn inspirerend.

Voor/met welk bedrijf zou je heel graag een keer een project willen doen? En wat voor project zou dat zijn?

Het lijkt ons interessant om met/voor de universiteit van Wageningen (WUR) een project te doen. Ze hebben een enorme hoeveelheid kennis en data. Bijvoorbeeld een archief met honderden planten en bomen en hun wortelstelsels. Voor ons als STUDIO 1:1 interessant om al deze kennis over ecologie en biodiversiteit meer zichtbaar en begrijpbaar te maken door ontwerp en verbeeldingskracht.

Lucas Zoutendijk
chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube